Gaasivõrguga liitumine

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul.

Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab e-mailiga liitumised@gaas.ee , posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud aadressi Gaasi tn 5, Tallinn 11415 vormikohasel blanketil  liitumise taotluse. Avaldus gaasivõrguga liitumiseks
 • Liituda soovija ja AS Gaasivõrgud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu
 • AS Gaasivõrgud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse
 • Liituja korraldab temale kuuluva gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja AS Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja AS Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil

Gaasivõrguga liitumissoovi või küsimuste korral palun pöörduge liitumised@gaas.ee või telefonil 605 6801