Ehitajale

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

  • Gaasipaigaldise ehitaja saab ehitada vaid vastavalt nõuetekohaselt koostatud ja AS Gaasivõrgud poolt kooskõlastatud projektile
  • Gaasipaigaldise ehitaja peab oma tegevuses lähtuma AS Gaasivõrgud poolt uuele liitujale või tarbimisrežiimi muuta soovivale tarbijale väljastatud tingimustest ja temaga sõlmitud liitumislepingust
  • Rajatava torustiku ühendused ja sisselõiked AS Eesti Gaas torustikku võib teostada vaid AS Gaasivõrgud esindaja juuresolekul